7000m2 Đất Cụm CN Minh Lãng Thái Bình

Diện tích:

7000 m2

Địa điểm:

Thái Bình