Đất KCN Mỹ Trung Nam Định 17000m2

Diện tích:

17000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh