Đất Sản Xuất Huyện Hải Hậu Nam Định

Diện tích:

8600 m2

Địa điểm:

Nam Đinh