Đất Và Nhà Xưởng Nam Định

Diện tích:

21000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh