KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC ĐẦU TƯ : CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN DƯƠNG, HUYỆN Ý YÊN-NAM ĐỊNH

https://datcongnghiep.net
***LỰA CHỌN SỐ 1 CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ***
?CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN DƯƠNG – Ý YÊN – NAM ĐỊNH
?Diện Tích: 50 HecTa Pháp Lý Hoàn Hảo:
– 50 NĂM KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT
– CẮT LÔ NHỎ TỪ 2000M
– HẠ TẦNG HOÀN THÀNH FULL
– NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
– ĐƯỢC PHÉP LÀM XI MẠ, MAY MẶC, GIẦY DA
– HỖ TRỢ NGÂN HÀNG ĐẾN 70 %
LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ:
☎️ 0852.666.555 //02283.666.555
투자자를위한 최고의 선택 :
산업 악기 엔 듀옹-옌-남딘
영역 : 50 Perfect Legal HecTa :
-토지 임대료없이 50 년
-2000M에서 소량 절단
완전한 인프라
-농축 폐수 처리 공장
-그라인딩, 의류, 신발 제작 가능
-최대 70 %의 뱅킹 지원
투자자에게 연락 :
☎️ 0852.666.555 //02283.666.555
CHOICE NO.1 FOR INVESTORS:
INDUSTRIAL INSTRUMENTS YEN DUONG – YYEN – NAM DINH
Area: 50 Perfect Legal HecTa:
– 50 YEARS WITHOUT LAND RENTAL PAYMENT
– CUTTING SMALL LOT FROM 2000M
FULLY INFRASTRUCTURE
– CONCENTRATED WASTE WATER TREATMENT FACTORY
– ALLOWED TO MAKE GRINDING, GARMENT, SHOES
– BANKING SUPPORT UP TO 70%
CONTACT INVESTOR:
☎️ 0852.666.555 //02283.666.555
投资者第一选择:
工业仪器日元DUONG-Y YEN-NAM DINH
领域:50个完美法律案例:
-50年不支付土地租金
-从2000M切割小批量
完全基础设施
-浓缩废水处理厂
-允许进行研磨,成衣,鞋子
-高达70%的银行支持
联系投资者:
☎️0852.666.555 //02283.666.555

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *