Sang nhượng gấp 2 hecta  đất sản xuất may Thái Bình

Địa điểm:

Hà Nội